Charakteristika

Mestské kultúrne stredisko Šurany je príspevková organizácia  mesta Šurany, založená v roku 1987. Jej organizačnými zložkami sú Mestská knižnica Michala Matunáka, Spoločenská hala, Kultúrne zariadenie Nitriansky Hrádok, Kultúrne zariadenie Kostolný Sek a Mestské múzeum. Predmetom činnosti  je rozvíjať kultúrno-výchovnú  činnosť, sprostredkovať umelecké hodnoty, organizovať  kultúrno-spoločenský život a iné.  MsKS Šurany   tradične usporadúva podujatia miestneho, regionálneho i celoštátneho významu.