Mestská knižnica Michala Matunáka Šurany

KONTAKT
Mgr. Viera Flotischlerová – vedúca
Tel.:0356500077
mobil:0910840077
email: info@mskssurany.sk

on-line katalóg:
http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicasurany.htm

Podujatia, nákup knižného fondu a technické vybavenie Mestskej knižnice M. Matunáka Šurany sú financované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia SR.

Služby

Šurianska knižnica poskytuje výpožičky knižničných jednotiek, bibliograficko-informačné služby, medziknižničnú výpožičnú službu, internetové služby, kopírovanie, besedy so spisovateľmi, prednášky, informatická výchova, hodiny hudobnej výchovy, literárne pásma, workshopy, letný detský čitateľský tábor.

Otváracia doba

Mestská knižnica Michala Matunáka Šurany

pondelok 8:00 - 12:00
utorok 9:00 - 12:0012:30 - 16:00
streda 8:00 - 12:0012:30 - 17:00
štvrtok 9:00 - 12:0012:30 - 16:00
piatok 9:00 - 12:0012:30 - 16:00
sobota 8:00 - 12:00
nedeľa Zatvorené

Knižnica je otvorená počas mesiacov júl – august nasledovne: 

pondelok 8:00 - 12:00
utorok 8:00 - 12:0013:00 - 16:00
streda 8:00 - 12:0013:00 - 16:00
štvrtok 8:00 - 12:0013:00 - 16:00
piatok 8:00 - 12:0013:00 - 16:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

PROFIL KNIŽNICE

Profilácia fondu je zameraná na krásnu literatúru pre dospelých, literatúru pre deti a mládež. Fond náučnej literatúry pokrýva požiadavky vysokoškolákov z oblasti pedagogiky, sociálnej práce, turistického ruchu, psychológie, poľnohospodárstva, medicíny, práva a ekonomiky a samozrejme základy zo všetkých ostatných vedených odborov. Šurianska knižnica prešla mnohými personálnymi, technickými zmenami i modernizáciou služieb. Knižničný fond sa začal spracovávať moderným knihovníckym programom PROFLIB, ktorý umožňuje rýchlejšie vyhľadávanie nielen pracovníčkam knižnice, ale aj všetkým používateľom. V roku 2015 knižnica sprístupnila svoj knižničný fond verejnosti cez on-line katalóg na webových stránkach mesta Šurany.

Kvalitnou akvizíciou, pravidelným nákupom nových kníh a publikácií sa vytvárajú možnosti pre ostatné kultúrno-výchovné a spoločenské aktivity. Výchovou najmladších čitateľov – hlasné čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti, besedy s tvorcami detskej literatúry, kvízy, čitateľské tábory a iné pútavé i hravé aktivity – sa knihovníčky snažia o získanie novej generácie čitateľov. Tá bude neskôr využívať služby oddelenia beletrie pre dospelých, oddelenia náučnej literatúry alebo oddelenia bibliografie a rešerší.

Oddelenie beletrie pre dospelých ponúka svojim čitateľom a návštevníkom nové knihy, detektívky, životopisy, básne, historické romány, náboženskú literatúru, slovenskú a svetovú klasiku, dennú tlač a časopisy.
Stretnutia so súčasnými slovenskými autormi, prezentácie noviniek, propagácia regionálnych tvorcov, spolupráca so spoločenskými a komunitnými organizáciami v meste – sú činnosti, patriace k vyhľadávaným aktivitám tohto oddelenia.
Skriptá, zborníky, odborná a náučná literatúra, životopisy, cestopisy, literatúra faktu a regionálna literatúra – sú sústredené na oddelení náučnej literatúry. Vyhľadávanie literatúry, informatická výchova, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, tvorivé dielne a  workshopy sú ťažiskom individuálnej a kolektívnej práce s  čitateľom a používateľom.
Od roku 2006 rozšírila knižnica svoje služby o vypracovávanie rešerší a získavanie bibliografických informácií. Samozrejmosťou je aj poskytovanie medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc. Mnohé aktivity knižnice sa môžu uskutočniť aj vďaka dotáciám z verejných a súkromných zdrojov. Snahou tohto oddelenia je maximálne sa zapájať a využívať všetky reálne a dostupné výzvy pre získanie finančných prostriedkov.

Pri MsK M.Matunáka pôsobil aj literárny klub, ktorý združoval priaznivcov a tvorcov literárneho slova.
Priatelia a sympatizanti šurianskej knižnice sú združení v komunitnej knižnici a využívajú nielen jej profesionálne služby, ale aj ponuky pre využitie voľnočasových aktivít: poznávacie zájazdy a výlety.
Aj šuriansku knižnicu zastihli mnohé ťažkosti modernej doby, s ktorými sa snaží vyrovnať. Pestrou paletou individuálnych a kolektívnych podujatí pre deti, mládež i dospelých sa knihovníčky snažia získať si nielen začínajúcich čitateľov. V spolupráci s materskými, základnými a strednými školami v meste, spoločenskými a inými organizáciami rozvíjajú svoju činnosť, v ktorej je prioritou kniha.
V roku 2018 sa začína s obnovou budovy a vnútorného zariadenia. Rekonštrukcia je rozdelená do štyroch etáp s využitím verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a finančným príspevkom Mesta Šurany.

V prvej etape prebehla výmena okien, podlahy a nábytku na oddelení beletrie pre dospelých.
V druhej etape rok 2019 – 2020 sa uskutočňuje rekonštrukcia oddelenia pre deti a mládež tiež s výmenou okien, podlahy a nábytku. Ďalšou etapou je rekonštrukcia oddelenia náučnej literatúry a poslednou etapou sú spoločné priestory.

História knižnice

Z doteraz známych prameňov história šurianskej knižnice siaha do päťdesiatych rokov minulého storočia. V tom čase sídlila v Dome osvety (u Stoklasa – bývalá budova šičky). Prácu knihovníčky vykonávala Mária Krajmerová. Na začiatku šesťdesiatych rokov ako vedúca knižnice pracovala Antónia Šlosárová, knihovníčkou bola Františka Števlíková. V roku 1963 sa knižnica presťahovala do budovy súčasného mestského úradu. V tomto období v knižnici pracovali: pani Juríčková, Štefan Bobota a Igor Štekláč. Po ukončení revízie knižného fondu v roku 1968 knižnicu opäť čakalo sťahovanie do budovy Domu odborov (dnes Spoločenský dom). Riaditeľom knižnice sa stal Štefan Bobota, knihovníčkami boli: Mária Tamaškovičová, Marianna Sládkovičová a Katarína Bobotová. V roku 1978 sa riaditeľkou Mestskej ľudovej knižnice stala Eva Hrušková. Do roku 1983, ešte v priestoroch Domu odborov, pracovali v MsK: Mária Tamaškovičová, Anna Blanárová, Helena Gužalová, Magdaléna Svobodová a Jana Mokrášová (Kurucová). Po dostavaní modernej účelovej budovy sa v roku 1983 knižnica znovu presťahovala a tu sídli dodnes. V novej budove knižnice čitatelia mohli využívať: oddelenie beletrie pre dospelých, oddelenie pre deti a mládež, oddelenie náučnej literatúry, hudobné oddelenie. Fond sa spracovával na akvizičnom oddelení. Knihovníčky pripravovali v priestranných oddeleniach nové formy kolektívnej aj individuálnej práce s čitateľmi a používateľmi. Veľkej obľube sa tešili na oddelení pre dospelých besedy so spisovateľmi. Knihuľko a Knihuľka sa na oddelení pre deti a mládež stali dlhoročnými sprievodcami detí pri informatickej výchove. Hodiny hudobnej výchovy žiaci s radosťou trávili na hudobnom oddelení. Mnohé významné osobnosti regionálneho i celoslovenského významu predstavili knihovníčky z oddelenia náučnej literatúry. V roku 1987 sa organizačnými zmenami Mestská ľudová knižnica Šurany stala zložkou novovytvoreného Mestského kultúrneho strediska Šurany ako Mestská knižnica Šurany. Súčasťou MsKS sa stali: Kino Hviezda, Prírodné kino, kultúrne zariadenia v Kostolnom Seku a Nitrianskom Hrádku a do roku 1990 i v Úľanoch nad Žitavou. Neskôr, v  roku 1993, pribudla Spoločenská hala a  v roku 2005 synagóga ako kultúrny stánok. V  roku 2007 bolo v synagóge zriadené Mestské múzeum Šurany. Práca knihovníčok sa rozšírila o činnosti súvisiace s novými priestormi pre kultúrno-spoločenský život. Mnohé pracovné pozície v knižnici boli kumulované, bolo zrušené hudobné oddelenie, ale prioritou knihovníčok bola a je práca s knihou a plnenie požiadaviek všetkých čitateľov a používateľov knižnice.
Pri príležitosti 130. výročia narodenia Michala Matunáka v roku 1996 bola knižnica slávnostne pomenovaná na Mestskú knižnicu Michala Matunáka. O zmenu pomenovania sa zaslúžili vtedajší primátori Šurian a Kremnice Jozef Šutka a Miroslav Nárožný.

Marec – Mesiac knihy, 1963

Deti v knižnici, október 1962

Oddelenie beletrie

Oddelenie pre deti a mládež

Oddelenie náučnej literatúry