Žofia Bosniaková je národným symbolom dobra

„Barónka Žofia Bosniaková (2.6. 1609 – 28. 4. 1644) svojou ľudskosťou, súcitnosťou a dobrotou spojila pred štyrmi storočiami ľudí prakticky na celom Slovensku. A na týchto chýroch a legendách, ktoré sa o jej dobrodení šírili z generácie na generáciu, nič nezostarlo ani dodnes. Naša Žofia zostala symbolom dobra, ktoré je od vekov pre vývoj tohto sveta určujúce. K jej menu mnohí s úctou prikladajú aj prívlastok: najpozitívnejšia žena slovenských dejín.“
Týmito slovami otvoril primátor mesta Šurany Marcel Filaga 2. národné kolokvium k odkazu Žofie Bosniakovej, ktoré mesto Šurany a jeho mestské kultúrne stredisko pripravili v piatok 26. apríla 2024 pri príležitosti 380. výročia úmrtia a súčasne aj 415. výročia narodenia svojej najvýznamnejšej rodáčky.
Žofiu Bosniakovú (v Šuranoch žila prvých 16 rokov), ktorá sa vydajom za neskoršieho palatína Uhorska Fraňa Vešeléniho stala paňou na hrade Strečno, pospolitý ľud ešte za jej života považoval za sväticu. Jej výnimočným skutkom dobrodenia mnohokrát pripisoval až nadprirodzenú silu. Ľud si ju ctil najmä za to, že ako šľachtičná pomáhala tým najslabším – bedárom a sirotám. Starala sa o svojich poddaných, zastávala sa ich na úradoch, obhajovala ich práva.
Niekoľko desaťročí po jej smrti (zomrela ako 35. ročná) bola na hrade Strečno odkrytá rodinná hrobka a v nej objavené neporušené telesné pozostatky Žofie Bosniakovej. Od roku 1729 až do roku 2009, kedy ich zničil oheň, boli tieto jej zachované, celistvé, telesné pozostatky vystavené verejnej úcte v kamennej kaplnke vedľa kostola v Tepličke nad Váhom.
V roku 1997 Ján Chryzostom kardinál Korec vyhlásil začiatok príprav na blahorečenie barónky Bosniakovej a ustanovil pracovnú komisiu na získavanie a overovanie historických faktov a dôkazov o jej dobrodení.
Na 2. národnom kolokviu v Šuranoch, ktoré bolo poctou Žofii Bosniakovej, jej cnostný život, zbožnosť, dobrotivosť a významné sociálne dielo vysoko ocenili Nitriansky biskup Viliam Judák, Žilinský biskup Tomáš Galis a biskup František Rábek, prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. V diskusii vystúpil aj starosta Tepličky nad Váhom Viliam Mrázik, riaditeľ Cirkevnej ZŠ Žofie Bosniakovej v Šuranoch Jozef Hlavatý, riaditeľka ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom Magdaléna Šeligová, historici Mária Letzová a Miroslav Eliáš. Na podujatí sa zúčastnili aj poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedníčka Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Martina Holečková, poslanec Zastupiteľstva NSK a poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Šuranoch Dušan Rampašek, zástupkyňa primátora mesta Šurany Miroslava Zahoráková, poslanci MsZ Alžbeta Danielová, Karol Németh, Marcel Rosina, Daša Viszlayová, Miroslav Žvach, a ďalší hostia. Pozvanie na toto významné podujatie prijal aj šuriansky dekan Štefan Vicen.
Súčasťou kolokvia bolo podpísanie partnerskej dohody medzi mestom Šurany a obcou Teplička nad Váhom.
Oblúk života Žofie Bosniakovej od jej narodenia po skon symbolicky vyjadrili žiaci Cirkevnej ZŠ Žofie Bosniakovej v Šuranoch v zaujímavom divadelnom predstavení. Podujatie umelecky povznieslo aj vystúpenie Ženského speváckeho zboru Kantáta. Agentúra Fringia predstavila dobové odevy z čias života barónky Bosniakovej.
Na záver predstavitelia mesta Šurany, otcovia biskupi a ďalší hostia položili kvety a vence k soche Žofie Bosniakovej v areáli Cirkevnej ZŠ nesúcej jej meno.
„Naše národné kolokvium sa koná pod mottom: Po dobrom človeku zostávajú len dobré skutky. A preto dnešný deň považujem za obrovskú príležitosť vyslať na počesť života a odkazu dobrodinky Žofie Bosniakovej zo Šurian do celého Slovenska veľké posolstvo a výzvu činiť a každý deň počítať svoje dobré skutky. Aj tie najmenšie. Vstupovať do dialógov a vzťahov s úmyslom pomôcť dobrej veci. S vierou, že ak sa radíme so svojím srdcom, nemôžeme sa pomýliť v tom, čo je naozaj dobré. A v tom dobrom sa spájať, všetci, na celom Slovensku, aby sila dobra určovala charakter a smerovanie našich životov. Lebo vtedy sa nám tu bude všetkým, na celom Slovensku, aj dobre žiť,“ povedal primátor Marcel Filaga.
Šurianske 2. národné kolokvium k odkazu barónky Žofie Bosniakovej bolo potvrdením, že táto významná osobnosť našich dejín zostáva naďalej národným symbolom dobra.
(op)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ďalšie